Mavroulis (jetzt Bobby)

Jack (jetzt Karlchen)

Liza